Το Κ.Ε.Σ.Υ. Καστοριάς

Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ψυχολόγου του Κ.Ε.Σ.Υ.

(άρθ. 17 της υπ’ αριθ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»)

  1. Ο/Η Ψυχολόγος του Κ.Ε.Σ.Υ. φροντίζει για την προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών/ τριών και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  2. Ειδικότερα ο/η Ψυχολόγος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Διερευνά και αξιολογεί, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής υποομάδας και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, το είδος των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ.

β) Αξιολογεί μαθητές που χρήζουν υποστήριξης, αξιοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και μέσα, όπως παρατήρηση, συνέντευξη με τον/την μαθητή/τρια και την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου και κατάλληλα ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών.

γ) Αξιολογεί τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πρόκειται να αλλάξουν εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν και, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής υποομάδας και τους/ τις εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στο επόμενο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό πλαίσιο.

δ) Παρέχει, όταν κρίνεται απαραίτητο, ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση, σε ατομική ή ομαδική βάση, στους/στις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων.

ε) Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ., τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων, τους γονείς αλλά και τους ίδιους τους μαθητές, όπου αυτό κρίνεται εφικτό, σχεδιάζει και υλοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις (εξατομικευμένες ή και ομαδικές), στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ομάδων της μαθητικής κοινότητας καθώς και προγράμματα ποικίλης θεματολογίας της ειδικότητάς του, τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύση και την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

στ) Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ., τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων και τους γονείς, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και μετάβασης σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά πλαίσια και φροντίζει για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

ζ) Σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, παρέχει υποστήριξη στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ζητήματα αναπηρίας η/ και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών/τριών, αντιμετώπισης καταστάσεων με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του σχολείου ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους/ τις μαθητές/τριες χωρίς διακρίσεις και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί μαθαίνει σε ένα υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

η) Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, όταν κρίνεται αναγκαίο, στους γονείς και στις οικογένειες των μαθητών/τριών, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες, και γενικά έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής οικογενειών σε ζητήματα εκπαίδευσης στις σχέσεις γονέων – παιδιών, συμβουλευτικής για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας, καθοδήγησης για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων κ.ά.

θ) Υποστηρίζει την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στις σχολικές μονάδες.

ι) Συνεργάζεται με υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου για περιπτώσεις περαιτέρω αξιολόγησης μαθητών/τριών, ή με άλλες υπηρεσίες υγείας της κοινότητας, προκειμένου για την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη συγκεκριμένων οικογενειών.

ια) Συμμετέχει στα προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, έγκαιρης παρέμβασης και επιμορφωτικών δράσεων με αποδέκτες το σύνολο των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα και με έμφαση σε ζητήματα υποστήριξης των μαθητών/τριών, διαχείρισης δυναμικών στη σχολική τάξη, διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων που διοργανώνει το Κ.Ε.Σ.Υ. υπό την εποπτεία του ΠΕΚΕΣ.