Διαδικασία Αξιολόγησης

Α. Αξιολόγηση μαθητών προσχολικής ηλικίας

 Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Τρίτη Έκδοση, Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence-Third Edition (WPPSI-ΙΙΙ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εξετάζει τη γενική νοητική λειτουργικότητα ενός παιδιού, παρέχοντας κλίμακες που αντιπροσωπεύουν την νοητική ικανότητα στο λεκτικό γνωστικό πεδίο καθώς και στο πρακτικό γνωστικό πεδίο, θεωρείται η πιο αξιόπιστη και συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας παγκοσμίως, ενσωματώνει σημαντικές αναθεωρήσεις, είναι έγκυρη και αξιόπιστη και είναι σταθμισμένη στην Ελλάδα. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας από 2 έτη & 6 μήνες έως 7 έτη και 3 μήνες.

Το συγκεκριμένο εργαλείο, ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμο ακόμη στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας, με αποτέλεσμα η ψυχολογική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών ενός μαθητή προσχολικής ηλικίας να πραγματοποιείται μέσω άτυπων δοκιμασιών σε συναισθηματικό, συμπεριφορικό, αντιληπτικό και επικοινωνιακό επίπεδο και, σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική και λογοθεραπευτική αξιολόγησή του, αποσκοπούν:

 • στην έγκαιρη διαπίστωση των δυσκολιών ενός παιδιού
 • στην παραπομπή του παιδιού στις αρμόδιες δομές φροντίδας υγείας, για την πλήρη διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των δυσκολιών του
 • στην πρόταση για το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο φοίτησης, με σκοπό το παιδί να λάβει τα οφέλη της πρώιμης παρέμβασης
 • στην υποστήριξη του μαθητή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή από ειδικό βοηθητικό προσωπικό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Β. Ψυχολογική Αξιολόγηση

Κατά την προσέλευση ενός μαθητή στο Κ.Ε.Σ.Υ. για την διερεύνηση των δυσκολιών του, πραγματοποιείται διερεύνηση των νοητικών του λειτουργιών, στο πλαίσιο της ψυχολογικής του αξιολόγησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ψυχολογική αξιολόγηση περιλαμβάνει σταθμισμένα τεστ, όπως τα τεστ νοημοσύνης, καθώς και κλίμακες αξιολόγησης της παρουσίας ή της συχνότητας συγκεκριμένων συμπεριφορών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αντίστοιχες κλίμακες που συμπληρώνονται από γονείς ή εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η συνέντευξη με τους γονείς είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ψυχολογικής αξιολόγησης των παιδιών, ενώ η συνέντευξη με το παιδί καλύπτει ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τόσο τη μαθησιακή όσο και την κλινική του εικόνα, όπως είναι η σχολική προσαρμογή, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και τα μέλη της οικογένειάς του, τα ενδιαφέροντά του, το συναίσθημα και η διάθεσή του, η αυτό-εικόνα και η αυτοπεποίθησή του, οι φόβοι και οι ανησυχίες του, μελλοντικά σχέδια και πιθανά ψυχοσωματικά συμπτώματα (Μόττη-Στεφανίδη, 1999).

 Τεστ Νοημοσύνης

Η αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών πραγματοποιείται μέσω των ψυχομετρικών δοκιμασιών ή τεστ. Τα τεστ νοημοσύνης συνιστούν ψυχομετρικά τεστ.

Το Ελληνικό WISC ΙΙΙ αποτελεί το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο τεστ νοημοσύνης των Κ.Ε.Σ.Υ. Πρόκειται για ένα σταθμισμένο στα Ελληνικά ψυχομετρικό-κλινικό εργαλείο που διαθέτει εγκυρότητα και αξιοπιστία και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 6-16 ετών.

Η Ελληνική Κλίμακα Νοημοσύνης WISC III:

 • αποτελείται από επιμέρους κλίμακες, καθεμία από τις οποίες αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και όλες μαζί εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε «γενική νοημοσύνη» του παιδιού
 • περιλαμβάνει 13 επιμέρους κλίμακες, οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές νοητικές λειτουργίες, όπως τη μνήμη, την αφαιρετική σκέψη, διάφορες αντιληπτικές ικανότητες κ.ά. Από την αθροιστική – στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στις επιμέρους αυτές κλίμακες εξάγεται, μεταξύ άλλων, ένας ψυχομετρικός δείκτης, Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης, το οποίο εκφράζει τη νοημοσύνη του παιδιού σφαιρικώς – συνολικώς
 • αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω δύο διόδων επικοινωνίας, της ακουστικής – γλωσσικής και της οπτικής – κινητικής
 • βοηθά στην ενδο-ατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού.

Ως μέσο μέτρησης της γενικής νοητικής ικανότητας, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως:

 • στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
 • στον εντοπισμό ευφυών παιδιών
 • στη νευροψυχολογική αξιολόγηση
 • στην ψυχολογική αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων
 • στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • στην πρόβλεψη για την πορεία εξέλιξης του νοητικού δυναμικού και για τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση
 • για την τοποθέτηση του παιδιού σε ειδική μονάδα ενισχυτικής διδασκαλίας
 • για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων ειδικής πρόνοιας (χαρακτηρισμός του παιδιού ως παιδί με αναπηρία)
 • για την συλλογή δεδομένων στην έρευνα.

             (εγχειρίδιο εξεταστή WISC III, 1997)