Ιστορική Αναδρομή

Από το Κ.Δ.Α.Υ. έως το Κ.Ε.Σ.Υ.

 Ο Ν. 2817 που δημοσιεύτηκε στις 14/03/2000 (ΦΕΚ 78, τεύχος Α΄) αποτελεί το θεμελιώδη νόμο της Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με τον οποίο η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει σκοπό:

Α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους

Β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο

Γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία

Δ) την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, λοιπόν, στόχος της Ειδικής Αγωγής είναι να παρέχεται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αναγκαία στήριξη ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορέσουν, αν είναι δυνατόν, τόσο να ενταχθούν στη συνήθη σχολική τάξη, όσο και να μπορέσουν να συμβιώσουν αρμονικά με το κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Ν. 2817 ορίζει «αποκλειστικό φορέα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», ενώ ως υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει το κράτος στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισής τους, ορίζονται, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση και η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και η παιδαγωγική και ψυχολογική τους υποστήριξη. Για το λόγο αυτό, ιδρύθηκαν στις έδρες των νομών και νομαρχιών τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονταν απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. υπήρξε η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Μετά από 8 χρόνια περίπου ψηφίστηκε ο Ν. 3699 «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», που δημοσιεύτηκε στις 02/10/2008 (ΦΕΚ 199, τεύχος Α΄) και, σύμφωνα με τον οποίο, ιδρύθηκαν τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μετονομασία, στην ουσία, των ήδη υπαρχόντων Κ.Δ.Α.Υ., που προβλεπόταν να προβαίνουν σε διαφοροδιάγνωση, διάγνωση, αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και υλοποίηση εξειδικευμένων και κατάλληλα προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και προγραμμάτων για συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση.

Τέλος, ο Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ιδρύει τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (μετεξέλιξη των Κ.Δ.Α.Υ. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, ενώ οι αρμοδιότητες που ασκούν για την επίτευξη της αποστολής τους εξακολουθούν να έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό.