Συχνές ερωτήσεις

  1. Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου για να υποβάλω αίτηση ώστε να αξιολογηθεί το παιδί μου;

Αίτηση για αξιολόγηση μπορεί να υποβάλει ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση του γονέα και πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο υποχρεωτικά. Επίσης, σε περίπτωση διαζυγίου, χρειάζεται αποδεικτικό της επιμέλειας, ενώ, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να καταθέσει σε φωτοτυπίες διαγνώσεις από άλλους δημόσιους φορείς/ ιατρικές γνωματεύσεις κ.τ.λ.

 

  1. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης στα Κ.Ε.Σ.Υ.;

Όταν έρθει η σειρά του/της μαθητή/τριας για αξιολόγηση (βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής του), η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής:

– Γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς/ κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ορίζονται αρχικά δύο ραντεβού αξιολόγησης. Το ένα αφορά τόσο τους γονείς, οι οποίοι κάνουν μία συνάντηση με τον Κοινωνικό Λειτουργό της υπηρεσίας, για τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού, όσο και τον ίδιο το μαθητή, που υποβάλλεται στη διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης. Το δεύτερο ραντεβού αφορά την εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Εάν κριθεί σκόπιμο, πραγματοποιείται και λογοθεραπευτική αξιολόγηση του παιδιού (εφόσον το Κ.Ε.Σ.Υ. διαθέτει την ειδικότητα του λογοθεραπευτή).

– Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις, πραγματοποιείται συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας που συμμετείχε στην αξιολόγηση, για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 5 του ν. 3699/2008. Στη συνέχεια καλούνται εκ νέου οι γονείς για ενημέρωση από τη διεπιστημονική ομάδα και επίδοση της γνωμάτευσης. Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.

– Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πρέπει να ακολουθηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία και οι γονείς και το παιδί αντίστοιχα να προσέλθουν σε όλα τα προκαθορισμένα ραντεβού. Εάν για τον οποιαδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η προσέλευση του γονέα ή και του παιδιού, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν την υπηρεσία για το κώλυμα που προέκυψε και να οριστεί νέα συνάντηση ΠΡΙΝ το προκαθορισμένο ραντεβού.

  1. Τι περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση του ΚΕΣΥ;

Στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση προσδιορίζεται και περιγράφεται το είδος των ειδικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής, καθώς και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και προτείνεται, κατά περίπτωση, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του μαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις.

 

  1. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι γονείς διαφωνούν με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τις προτάσεις του Κ.Ε.Σ.Υ.;

Όταν οι γονείς/ κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης  – γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής  Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 5 του ν. 4547/2018.

 

  1. Εάν ο/η μαθητής/τρια έχει διαγνωστεί από άλλο δημόσιο φορέα, χρειάζεται να αξιολογηθεί και στα ΚΕΣΥ;

Αν η Γνωμάτευση έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΙΘ Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, δε χρειάζεται αξιολόγηση και στο ΚΕΣΥ, εκτός εάν χρειάζεται να γίνει εισήγηση για το καταλληλότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή τον ενδεικτικότερο τρόπο υποστήριξής του/ της στο σχολείο (π.χ. παράλληλη στήριξη).

  1. Χρειάζεται να κάνω αίτηση αν το παιδί μου έχει αξιολογηθεί ήδη από τα ΚΕΣΥ και έχει λήξει η γνωμάτευση;

Εφόσον στη γνωμάτευση του ΚΕΣΥ αναγράφεται προτεινόμενος χρόνος επαναξιολόγησης, ο γονέας/ κηδεμόνας έχει την ευθύνη έγκαιρα να κάνει εκ νέου αίτηση για επαναξιολόγηση.

  1. Ποια είναι η ισχύς των γνωματεύσεων του Κ.Ε.Σ.Υ.;

Σύμφωνα με το αρθ. 51 του ν. 4547/2018, τα Κ.Ε.Σ.Υ., ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

 

  1. Τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που ο ίδιος μαθητής έχει αξιολογηθεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. και σε άλλο αναγνωρισμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και υπάρχει διάσταση απόψεων;

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή, όπως και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δε συμφωνούν με τη γνωμάτευση του ΚΕΣΥ, έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια (Τεύχος Α’ 102/12.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8415) Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ). Η ΔΕΔΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη. Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική.

 

  1. Ποιους μαθητές αξιολογούν τα ΚΕΣΥ;

Τα ΚΕΣΥ αξιολογούν τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ατομικών αξιολογήσεων, τα ΚΕΣΥ δύνανται να αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν κάποια στιγμή στο παρελθόν αξιολογηθεί από ΚΕΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ για την έκδοση αξιολογήσεων – γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους.